OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA

T.O.P.A. "SOBOL” Rijeka, Zagrebačka 16/II

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos izmedu Agencije za poslovanje nekretninama T.O.P.A. "SOBOL" iz Rijeke, Zagrebačka 16/II

(u daljem tekstu: Agencija T.O.P.A. "SOBOL" kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije T.O.P.A. "SOBOL" iz Rijeke.

Nalogodavac

Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Nalogodavac, prema ovim uvjetima, je i pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga, ima udio u vlasništvu ili ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju ili Posrednički nalog potpisala u svoje ime i za svoj račun.Fizička osoba kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga za nastale obveze odgovara solidarno sa pravnom osobom u ime koje je potpisao Ugovor o posredovanju ili Posrednički nalog.

Ponuda

Ponuda Agencije T.O.P.A. "SOBOL"sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija T.O.P.A. "SOBOL" zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogucnost da je oglašena nekretnina vec prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).

Ponude i obavijesti Agencije T.O.P.A. "SOBOL" primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija T.O.P.A. "SOBOL" ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.

Obveze Agencije T.O.P.A. "SOBOL":

1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. Ekskluzivni);

2. nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji, najmu ili zakupu nekretnine, odnosno prodaji ili iznajmljivanju inventara kod zakupa. Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, odnosno članovi obitelji vlasnika nekretnine, kupac, najmoprimac ili zakupnik, punomoćnik ili član obitelji kupca, najmoprimca ili zakupnika. Prema ovim uvjetima treća osoba ne može biti Posrednik i članovi njegove uže obitelji.

3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;

4. upozoriti nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;

5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;

6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

7. organizirati pregled nekretnine;

8. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani pravni posao a koje su Agenciji T.O.P.A. "SOBOL" poznate;

10. uz suradnju i obavijest nalogodavca:

-posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla

-prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

-prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla uz sastavljanje primopredajnog zapisnika;

11. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uredenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane

12. ukoliko nalogodavac opunomoći Agenciju T.O.P.A. "SOBOL", agencija će za nalogodavca obaviti slijedeće:

-organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika, u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla

-podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, u HEP-u, Energu, Stambenom komunalnom gospodarstvu, predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda

13.Prema ovim uvjetima Agencija T.O.P.A. "SOBOL" je dovela nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

- neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,

- organizirao susret izmedu nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio tocnu lokaciju traLlene nekretnine.

Obveze nalogodavca

1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom T.O.P.A. "SOBOL", u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni)

2. Obavijestiti Agenciju T.O.P.A. "SOBOL" o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, gradevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani

3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizicka osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

4. Osigurati Agenciji T.O.P.A. "SOBOL" i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika Agencije T.O.P.A. "SOBOL".

5. Pismenim putem obavijestiti Agenciju T.O.P.A. "SOBOL" o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine

6. Odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija T.O.P.A. "SOBOL" i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe vec pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji T.O.P.A. "SOBOL" posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno

7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi Agenciji T.O.P.A. "SOBOL" troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

8. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi Agenciji T.O.P.A. "SOBOL" sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao. Ostvarivanje prava na naknadu ukoliko dode do zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao izmedu Nalogodavca i treće osobe Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu.

Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao izmedu Nalogodavca i treće osobe.

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu.U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova.To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježnicke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.Posrednik ce snositi i troškove uobičajene odvjetničke usluge za izradu Ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim Posrednik ima ugovor o suradnji.

Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju. Agencija T.O.P.A. "SOBOL"moLle ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji T.O.P.A. "SOBOL" i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao razlicit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija T.O.P.A. "SOBOL" ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu. Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.Iznosi naknada Službeni cjenik posrednika je uskladen sa Cjenikom posredničkih naknada za obavljeno posredovanje kojeg je objavila Hrvatska gospodarska komora u srpnju 2005. godine. Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada.

KUPNJA

Provizija Agencije T.O.P.A. "SOBOL" iznosi 3% (s PDV-om) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija T.O.P.A. "SOBOL" od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine U slučaju u kojem Agencija TO.P.A. "SOBOL" ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

PRODAJA

Provizija Agencije T.O.P.A. "SOBOL" iznosi 3% (s PDV-om) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Kod nalogodavaca s kojim Agencija T.O.P.A. "SOBOL" ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

ZAMJENA

Provizija Agencije T.O.P.A. "SOBOL" iznosi 3% (s PDV-om) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.

NAJAM/ZAKUP

Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesecne najamnine i to na slijedeći način:

Provizija od najmodavca i zakupodavca

100% (s PDV-om) minimalno

100% (s PDV-om) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci

150% (s PDV-om) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Provizija od najmoprimca i zakupnika

100% (s PDV-om) minimalno za najam

100% (s PDV-om) minimalno za zakup

100% (s PDV-om) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci

150%(s PDV-om) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Posrednička satnica

Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 200kn (s PDV-om)

Prestanak ugovora

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na odredeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu. Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu cl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Dostupnost općih uvjeta Agencije T.O.P.A. "SOBOL"

Opći uvjeti poslovanja Agencije T.O.P.A. "SOBOL" dostupni su u službenim prostorijama Agencije T.O.P.A. "SOBOL"u Rijeci, te će se u skraćenoj formi nalaziti na tipskim posredničkim nalozima (ugovorima) Agencije T.O.P.A. "SOBOL".

Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadleLlan je sud u Rijeci.

U primjeni od 20.04.2009.g.

 

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

 Poštovani potrošači,

 na temelju članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), obavještavamo Vas da, ukoliko imate primjedbi na kupljenu robu ili obavljene usluge, pisani prigovor možete osobno predati osoblju u objektu te će Vam bez odgađanja primitak prigovora biti pismeno potvrđen.

Prigovor također možete poslati:

poštom na adresu (Trgovački obrt i putnička agencijana „SOBOL“, Vlasnik Kristian Sobol, Zagrebačka 16/II, 51000 Rijeka).

 - na faks (051 232099)

 - elektroničkom poštom na (info@sobol-nekretnine.hr)


 Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

            U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:

             Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, ili na
             
http://www.hok.hr/sud_casti.
             ili
             Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II,
             
http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

S poštovanjem,

U Rijeci, 01.01.2017.g.                                                                                             

 

Prilika

Pogledajte nekretnine koje su po našoj procjeni isplative za kupnju.

pogledaj sve

Izdvojeno

Pogledajte nekretnine koje su specifične zbog uređenja ili neke druge posebne karakteristike.

pogledaj sve

Posebno

Pogledajte nekretnine koje su izuzetno rijetko u prodaji.

pogledaj sve

Vijesti

pogledaj sve


A - Muzej i izložba Apoksiomena u Malom Lošinju
5. siječnja 2024., 00:00
Mali Lošinj
5. siječnja 2024., 00:00
Zasto se obratiti Agenciji za nekretnine
5. siječnja 2024., 00:00